Ai còn thông tin hay kinh nghiệm gì ko ah? Chia sẻ cho a e đi