Thủ tướng đang đẩy mạnh hoạt động logistics nên tiềm năng biển sẽ được khai thác triệt để.
Vấn đề chính là quy hoạch. Tránh tình trạng nhà nhà xi măng, nhà nhà mía đường ...