Bảo hiểm luôn là tối ưu để dự phòng.
Có thể mất thêm chút phí, giảm chút lợi nhuận nhưng an tâm.
Ko biết trong diễn đàn này có ai bán bảo hiểm các loại thì quảng cáo nhỉ..