Mục đích của hội đồng quản lý là chỉ đạo và giúp điều chỉnh chiến lược chuỗi cung ứng sao cho hòa hợp với chiến lược chung của công ty. Thành viên của hội đồng nên bao gồm các nhà lãnh đạo của tổ chức chuỗi cung ứng cũng như các giám đốc điều hành doanh nghiệp, các nhà quản lý đơn vị kinh doanh và các nhà lãnh đạo công ty có ảnh hưởng khác. Hội đồng nên tổ chức các cuộc họp định kỳ. Nhưng ngay cả khi không có điều đó, sự tồn tại đơn thuần của nó sẽ chỉ ra rằng quản lý chuỗi cung ứng có sự xác nhận và cam kết của lãnh đạo cấp cao.

Chúng ta thường thấy các tổ chức chuỗi cung ứng tranh đấu cho sự công nhận vì mục tiêu và chiến lược của họ khác với mục tiêu và chiến lược của công ty. Một hội đồng quản trị chuỗi cung ứng có thể ngăn ngừa điều đó xảy ra bằng cách cung cấp sự xác nhận liên tục và nhất quán rằng chiến lược chuỗi cung ứng liên quan trực tiếp đến chiến lược của công ty.

Hội đồng cũng có thể giúp loại bỏ các rào cản đối với sự thành công của tổ chức. Mỗi công ty đều có những rào cản như vậy – thường do các cá nhân hoặc tổ chức không nhìn thấy hoặc không chấp nhận giá trị mà chuỗi cung ứng được quản lí tốt mang lại. Bằng cách giải quyết những rào cản này, các thành viên của hội đồng giúp đảm bảo rằng tổ chức chuỗi cung ứng được tạo cơ hội để thực hiện tiềm năng của nó. Khi ban lãnh đạo hoàn toàn chấp nhận tổ chức chuỗi cung ứng, những người có quyền lợi liên quan chủ chốt sẽ sẵn sàng làm việc và hỗ trợ các nỗ lực và sáng kiến của chuỗi cung ứng.

Cuối cùng, hội đồng cung cấp một diễn đàn hiệu quả cho việc trao đổi giữa các phòng ban chức năng. Hội đồng quản trị tích cực tạo cơ hội cho các nhà lãnh đạo đơn vị kinh doanh cung cấp cho lãnh đạo quản trị chuỗi cung ứng thông tin về chiến lược và dự án trong tương lai.