KHi nào có thể làm đc việc ở nhà, có hệ thống giám sát riêng ..
Lúc đó là công nghệ đã phát triển khá cao và ý thức làm việc là chuyên nghiệp ..