HÌnh như có những quy định mà thực tiễn khó có thể thực hiện được.
Nhất là hiện tại, mảng chuyển phát nhanh, giao hàng chặng cuối hay shipper cho thương mại điện tử đang phát triển rất mạnh ...