Theo như các hàng hóa phải đăng kiểm, đăng kí để vận hành. TUy nhiên trong một số trường hợp có thể không cần đăng kí: như việc sử dụng nội bộ trong khu công nghiệp , tạm nhập tái xuất ..