Hiện tại điều kiện kinh doanh được tối giản đi rất nhiều...
rất dễ dàng để đăng kí kinh doanh cho doanh nghiệp va hoạt động trong lĩnh vực XNK