Subcategories


  • Dịch vụ cho thuê tàu, xà lan các loại vận chuyển đường biển, đường sông kết hợp


  • Vận chuyển hàng nguyên cont, hàng rời và các loại hàng khác


  • Dịch vụ vận chuyển đường hàng không, chuyển phát nhanh


  • Các dịch vụ logistics khác kèm theo ( chứng từ, khai quan, thuế ..)

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.