Đây là hậu quả của chính sách vùng.
Hậu quả của mạnh ai nấy làm
Hậu quả của cả định hướng quốc gia không có quy hoạch hoặc quy hoạch luôn bị phá vỡ bởi lợi ích nhóm