Đây là ICD có kết nối với đường sắt quốc gia.
ICD duy nhất tại khu vực Tây Bắc ..