Vẫn là một nhà Trung QUốc
Và vấn đề là Shen Zhen quá gần ..