Liên minh thì luôn đúng nhưng có câu
Không sợ ít không sợ nhiều chỉ sợ không công bắng ..
:)