Thâu tóm thương mại điện tử.
Từ đó thâu tóm cả chuỗi cung ứng bán lẻ ..
Vân vân