Xuất khẩu đứng đầu ...
Top luôn là vị trí tốt nhưng đa ngành vẫn hiệu quả hơn.
Lựa chọn cây trồng có giá trị xk cao mới là chiến lược dài hạn
TUy nhiên Thái đi trước Việt trong nông nghiệp..