Bài học không được bỏ trứng vào một giỏ.
Cũng giống như trước đây Chuối Philippine bị cấm là thương nhân gặp quá nhiều bất lợi..
Cần phải nhìn xa trông rộng ..
Bài học nhãn tiền ...