Bán cho khách TQ hay khách nào hả bạn?
Hàng nay chủ yếu bán miền Trung.
Yêu cầu cụ thể về hàng hóa là gì hả bạn?