Thường là lúc đầu tiên bên mình thường cử cán bộ đi cùng, niêm phong kẹp chì binh nhiên liệu sau đó có các ghi chú liên quan, từ đó tìm ra được một số chỉ tiêu mà áp dụng định mức. Thường là chạy chuyên tuyến sẽ dễ hơn...